Community Medical Centers serves a diverse population of San Joaquin Valley residents who speak more than 100 different languages and come from a variety of cultural backgrounds. If English is not your preferred language, we’ll provide a certified interpreter for you at no additional cost. Interpreter services are provided at our facilities 24 hours a day, seven days a week.
 
We provide:
 • Certified in-house interpreters
 • Interpreters from the Health Care Interpreter Network (HCIN)
 • American Sign Language (ASL) services
 • Language Line – which has 3,000 interpreters and 170 available languages

Our bilingual employees also volunteer to help patients and families with non-medical related questions in their native language. They wear a special employee badge to show patients and visitors which additional languages they speak. Some languages spoken by these employees include Spanish, Hindi, Hmong, Punjabi, Farsi, Vietnamese and Laotian.

Language Assistance Policy

Language Assistance Policy (English)
Language Assistance Policy (Spanish)


To Request Interpretation Services

 • Inside a Community facility: Dial #15 from any available phone
 • From outside Community: Call (559) 459-6789
 
 • English:
  • ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Spanish:
  • ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Chinese:
  • 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-559-459-6789(TTY:1-888-877-5379)。
 • Vietnamese:
  • CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Tagalog:
  • PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Korean:
  • 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379) 번으로 전화해 주십시오.
 • Armenian:
  • ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-559-459-6789 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-888-877-5379):
 • Persian (Farsi):
  • توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 
  تماس بگیرید. 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379) فراهم می باشد. با
 • Russian:
  • ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-559-459-6789 (телетайп: 1-888-877-5379).
 • Japanese:
  • 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-559-459-6789(TTY:1-888-877-5379)まで、お電話にてご連絡ください。
 • Arabic:
  • ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم
  • 9876-954-955-1 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-888-877-5379).
 • Panjabi:
  • ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 • Mon-khmer, Cambodian:
  • ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379)។
 • Hmong:
  • LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Thai:
  • เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Hindi:
  • ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379) पर कॉल करें।
 • Portuguese:
  • ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • Lao:
  • ໂປດ​ຊາບ: ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເວົ້າ​ພາ​ສາ ລາວ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ພາ​ສາ, ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ, ແມ່ນມີ​ພ້ອມໃຫ້​ທ່ານ. ໂທ​ຣ 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • German:
  • ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).
 • French:
  • ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-559-459-6789 (ATS : 1-888-877-5379).
 • Italian:
  • ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-559-459-6789 (TTY: 1-888-877-5379).